Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

το Α_Ω

Α=1
Α=ΑΡΧΗ-έναρξη και δύναμη-λόγος των αριθμών
Α=ΜΟΝΑΣ-αίτιον και πηγή όλων των αριθμών (μονάς1-απειρον\infty )

Α=1 Η ΜΟΝΑΣ=δημιουργός-γεννήτωρ όλων των αρετών-γραμμάτων-αριθμών-δυνάμεων

Α=ΑΒ (ελλήνων ΑλφάΒητον)=Α_Ω
1=1-9 (Ερμού Αριθμοί) 

Α=Ω και Ω=επαναφέρει το παν στο Α
1=9 και 9= εννεαδική μονάς

α=δηλώνει  ισχύν
ω=δηλώνει δημιουργίαν

άω=(άημι)=πνέω (πνεύμα)

α=ανατέλλω
ω=υπάρχω-ζω 

(αα=θαυμασμός ααα=θυμός-ιαχή α!=κατανόηση κλπ)

άω=πνέω

ΘΕΟΣ=Πατήρ-Λόγος-Πνεύμα
("Πνεύμα ο Θεός...) 

Ο Θεός=μονάς-τριάς-τριαδική μονάς 
Το πνεύμα=τριάς=ισχύς-θέληση-φαντασία (δύναμαι-θέλω-γνωρίζω)

Α_ΛΦ_Α= η αλφάς-μονάς είναι αλφάς-αρχή και αλφάς-ενότης

Ω_ΜΕΓ_Α = η ωμέγα αλφάς-μονάς πάντοτε επαναφέρει το παν στην Αλφα-δα-μονάδα

Α_Λ=η αλήθεια------ΦΑ=φαίνει 

Α_Λ------Η------ΘΕΙΑ= Η ΑΛήθεια (είναι)  Η Θεία (θεϊκή φύση-έκφραση-τάξη κλπ)

Α_Λ=1_11=111

Α_Ω=1_24 =1_888 ή 1_666 κλπ.


Α=η αλήθεια (=αγάπη+σοφία)
Ω=η αγάπη+σοφία

1=Α +23=Ψ=24=Ω
Α=α =1 (+ κάθε γράμμα-αριθμός)
Ψ=β+γ+.....Ψ =23
Ω=24 (=α+β....+ω=24εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος.
Α=η Μονάς-Πατήρ-αλήθεια-ην
Ψ=η Μονάς-Πνεύμα-σοφία-ερχόμενος
Ω=η Μονάς-Λόγος-αγάπη-ων

ο ΗΝ και ο ΩΝ και ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ είναι ο ένας Θεός το τριλαμπές της μιάς θεότητος, ο πατήρ είναι ο υιός και το πνεύμα και πάλιν ο υιός είναι ο πατήρ και το πνεύμα και το πνεύμα είναι ο πατήρ και ο υιός .

(ιωάννου !Δ-8 Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. 9 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· τοσοῦτον χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα·)

ιωά Α-32 καὶ ἐμαρτύρησεν ᾿Ιωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ' αὐτόν. 33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ' ὁ πέμψας με (πατήρ) βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἐφ' ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ. 34 κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

Α= ΑΡΧΗ

ΙΩΑ-Α´\ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.ΙΩΑ-Δ 24 πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.

ΙΩΑ-Α 17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

ιωά Α-32 καὶ ἐμαρτύρησεν ᾿Ιωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ' αὐτόν. 33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ' ὁ πέμψας με (πατήρ) βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἐφ' ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ. 34 κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

ΑΠΟΚ.Α-8 ᾿Εγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ. 

Α=Α+Ω
Α=ΠΑΤΗΡ-ΘΕΟΣ
Α+Ω=ΑΓΑΠΗ+ΣΟΦΙΑ

Α_Ω= ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Διαμέσου της Πνευματοφόρου Ελληνικής Α_Β και των 9 αριθμών-αρετών της μονάδος

η ελληνκή Α_Β είναι υλοποιημένο σε στοιχεία-γράμματα-αριθμούς το ΕΛΛΗΝΟΝ ΠΝΕΥΜΑ που είναι αυτό τούτο το ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ και συνεπώς το Α_Ω του πνεύματος της ανθρωπότητος είναι ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΕΣ (απρόσωπο-άνευ διακρίσεων στην παροχή του και οικουμενικό-παγκόσμιο στην διάσταση-ευρύτητα του).

ιωα-Α-29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ ᾿Ιωάννης τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 30 οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.


Α-Μ-Ν-Ο-Σ= γίνεται Μ_Ο_Ν_Α_Σ

ο ΑΜΝΟΣ-του θεού είναι η μονάς του θεού δηλαδή η ΑΓΑΠΗ-ΛΟΓΟΣ-ΦΩΣ του θεού

μονάς=1=Α (Α-λήθεια Α-γάπη και Α-ρετή)

αλλα και ΑΑΑ= άγιος-αγαθός-αγνός= είναι η μόνη κοντινή περιγραφή που μπορεί να γίνει για τον θεό και τον λόγο-πνεύμα του .

Α=το μικρό
Ω=το μεγάλο


 

το "μικρό" σημείο, είναι αυτό που ΕΚΦΡΑΖΕΙ-ΕΚΠΟΡΕΥΕΙ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ δια της ακτίνος την περιφέρεια δηλαδή ολοκληρώνει τον ΚΥΚΛΟ. (Α=Β+Γ)

Α=ΣΗΜΕΙΟΝ
Β=ΑΚΤΙΣ
Γ=ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α+Β+Γ=ΚΥΚΛΟΣ

το Α=σημείο (.) =ΑΓΝΩΣΤΟ που ευρίσκεται και πως ΑΥΤΟ-προβάλλεται !
το Γ=η περιφέρεια-το τελικό αποτέλεσμα= Ω
το Β=η ακτίς είναι ο Διάμεσος λόγος=Α+Β ( α____ β )μετά το Α-Σημείο (.) που Διαγράφει τον κύκλο ( . _____ Ο )

το μικρον=σημείον κατέληξε στο μεγάλο=κύκλος
το Α=μικρόν καταλήγει στο μεγάλο=Ω


ποιός είναι ο μικρός ;
ποιός είναι ο μεγάλος ; 

βλέπεις τον "μεγάλο" γιατί είναι εμφανής και δεν βλέπεις τον μικρό γιατί είναι αφανής !
να γιατί : "Πάς ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται"


η ευθεία δείχνει την οδό κάτω
και εσύ προσπαθείς να πάς πάνω
περιφρονώντας όλα και όλους τους κάτω

βαδίζοντας σε ευθεία κάτω
τότε θα δεις τον εαυτό σου εντός κύκλου
και σε ευθεία προς τα άνω
αυτός είναι ο νόμος προφήτης
που προφητεύει τα άνω και τα κάτω
και πως να μην τα ανακατεύεις-μην τα κάνεις άνωκάτω !

α_Ν_ω=νουνέχεια (πρόσεχε)

κ_Α_τ_Ω=ΚαΤα-νόηση (δέχου-αγάπα)

άΓω----αΡώ
άΔω----άψω

άγω=βαδίζω-προχωρώ την οδό-δρόμο του θεού=σημαίνει αίρω-αρώ τον σταυρό μου δηλαδή εκπληρώνω το πεπρωμένο μου έργο

άδω=υμνώ-ψάλλω τον θεό=σημαίνει στο τέλος θα άψω+ανάψω το ον-πνεύμα μου με και απο το πνεύμα του θεού-θα αυτο-πνευματωθώ, θα καταλήξω Ωμέγα στο Αλφα .
α
Ω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

χαίρε Τριτάνθρωπε