Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

το Α_Ω

Α=1
Α=ΑΡΧΗ-έναρξη και δύναμη-λόγος των αριθμών
Α=ΜΟΝΑΣ-αίτιον και πηγή όλων των αριθμών (μονάς1-απειρον\infty )

Α=1 Η ΜΟΝΑΣ=δημιουργός-γεννήτωρ όλων των αρετών-γραμμάτων-αριθμών-δυνάμεων

Α=ΑΒ (ελλήνων ΑλφάΒητον)=Α_Ω
1=1-9 (Ερμού Αριθμοί) 

Α=Ω και Ω=επαναφέρει το παν στο Α
1=9 και 9= εννεαδική μονάς

α=δηλώνει  ισχύν
ω=δηλώνει δημιουργίαν

άω=(άημι)=πνέω (πνεύμα)

α=ανατέλλω
ω=υπάρχω-ζω 

(αα=θαυμασμός ααα=θυμός-ιαχή α!=κατανόηση κλπ)

άω=πνέω

ΘΕΟΣ=Πατήρ-Λόγος-Πνεύμα
("Πνεύμα ο Θεός...) 

Ο Θεός=μονάς-τριάς-τριαδική μονάς 
Το πνεύμα=τριάς=ισχύς-θέληση-φαντασία (δύναμαι-θέλω-γνωρίζω)

Α_ΛΦ_Α= η αλφάς-μονάς είναι αλφάς-αρχή και αλφάς-ενότης

Ω_ΜΕΓ_Α = η ωμέγα αλφάς-μονάς πάντοτε επαναφέρει το παν στην Αλφα-δα-μονάδα

Α_Λ=η αλήθεια------ΦΑ=φαίνει 

Α_Λ------Η------ΘΕΙΑ= Η ΑΛήθεια (είναι)  Η Θεία (θεϊκή φύση-έκφραση-τάξη κλπ)

Α_Λ=1_11=111

Α_Ω=1_24 =1_888 ή 1_666 κλπ.


Α=η αλήθεια (=αγάπη+σοφία)
Ω=η αγάπη+σοφία

1=Α +23=Ψ=24=Ω
Α=α =1 (+ κάθε γράμμα-αριθμός)
Ψ=β+γ+.....Ψ =23
Ω=24 (=α+β....+ω=24εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος.
Α=η Μονάς-Πατήρ-αλήθεια-ην
Ψ=η Μονάς-Πνεύμα-σοφία-ερχόμενος
Ω=η Μονάς-Λόγος-αγάπη-ων

ο ΗΝ και ο ΩΝ και ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ είναι ο ένας Θεός το τριλαμπές της μιάς θεότητος, ο πατήρ είναι ο υιός και το πνεύμα και πάλιν ο υιός είναι ο πατήρ και το πνεύμα και το πνεύμα είναι ο πατήρ και ο υιός .

(ιωάννου !Δ-8 Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. 9 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· τοσοῦτον χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα·)

ιωά Α-32 καὶ ἐμαρτύρησεν ᾿Ιωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ' αὐτόν. 33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ' ὁ πέμψας με (πατήρ) βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἐφ' ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ. 34 κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

Α= ΑΡΧΗ

ΙΩΑ-Α´\ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.ΙΩΑ-Δ 24 πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.

ΙΩΑ-Α 17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

ιωά Α-32 καὶ ἐμαρτύρησεν ᾿Ιωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ' αὐτόν. 33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ' ὁ πέμψας με (πατήρ) βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἐφ' ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ. 34 κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

ΑΠΟΚ.Α-8 ᾿Εγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ. 

Α=Α+Ω
Α=ΠΑΤΗΡ-ΘΕΟΣ
Α+Ω=ΑΓΑΠΗ+ΣΟΦΙΑ

Α_Ω= ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Διαμέσου της Πνευματοφόρου Ελληνικής Α_Β και των 9 αριθμών-αρετών της μονάδος

η ελληνκή Α_Β είναι υλοποιημένο σε στοιχεία-γράμματα-αριθμούς το ΕΛΛΗΝΟΝ ΠΝΕΥΜΑ που είναι αυτό τούτο το ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ και συνεπώς το Α_Ω του πνεύματος της ανθρωπότητος είναι ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΕΣ (απρόσωπο-άνευ διακρίσεων στην παροχή του και οικουμενικό-παγκόσμιο στην διάσταση-ευρύτητα του).

ιωα-Α-29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ ᾿Ιωάννης τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 30 οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.


Α-Μ-Ν-Ο-Σ= γίνεται Μ_Ο_Ν_Α_Σ

ο ΑΜΝΟΣ-του θεού είναι η μονάς του θεού δηλαδή η ΑΓΑΠΗ-ΛΟΓΟΣ-ΦΩΣ του θεού

μονάς=1=Α (Α-λήθεια Α-γάπη και Α-ρετή)

αλλα και ΑΑΑ= άγιος-αγαθός-αγνός= είναι η μόνη κοντινή περιγραφή που μπορεί να γίνει για τον θεό και τον λόγο-πνεύμα του .

Α=το μικρό
Ω=το μεγάλο


 

το "μικρό" σημείο, είναι αυτό που ΕΚΦΡΑΖΕΙ-ΕΚΠΟΡΕΥΕΙ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ δια της ακτίνος την περιφέρεια δηλαδή ολοκληρώνει τον ΚΥΚΛΟ. (Α=Β+Γ)

Α=ΣΗΜΕΙΟΝ
Β=ΑΚΤΙΣ
Γ=ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α+Β+Γ=ΚΥΚΛΟΣ

το Α=σημείο (.) =ΑΓΝΩΣΤΟ που ευρίσκεται και πως ΑΥΤΟ-προβάλλεται !
το Γ=η περιφέρεια-το τελικό αποτέλεσμα= Ω
το Β=η ακτίς είναι ο Διάμεσος λόγος=Α+Β ( α____ β )μετά το Α-Σημείο (.) που Διαγράφει τον κύκλο ( . _____ Ο )

το μικρον=σημείον κατέληξε στο μεγάλο=κύκλος
το Α=μικρόν καταλήγει στο μεγάλο=Ω


ποιός είναι ο μικρός ;
ποιός είναι ο μεγάλος ; 

βλέπεις τον "μεγάλο" γιατί είναι εμφανής και δεν βλέπεις τον μικρό γιατί είναι αφανής !
να γιατί : "Πάς ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται"


η ευθεία δείχνει την οδό κάτω
και εσύ προσπαθείς να πάς πάνω
περιφρονώντας όλα και όλους τους κάτω

βαδίζοντας σε ευθεία κάτω
τότε θα δεις τον εαυτό σου εντός κύκλου
και σε ευθεία προς τα άνω
αυτός είναι ο νόμος προφήτης
που προφητεύει τα άνω και τα κάτω
και πως να μην τα ανακατεύεις-μην τα κάνεις άνωκάτω !

α_Ν_ω=νουνέχεια (πρόσεχε)

κ_Α_τ_Ω=ΚαΤα-νόηση (δέχου-αγάπα)

άΓω----αΡώ
άΔω----άψω

άγω=βαδίζω-προχωρώ την οδό-δρόμο του θεού=σημαίνει αίρω-αρώ τον σταυρό μου δηλαδή εκπληρώνω το πεπρωμένο μου έργο

άδω=υμνώ-ψάλλω τον θεό=σημαίνει στο τέλος θα άψω+ανάψω το ον-πνεύμα μου με και απο το πνεύμα του θεού-θα αυτο-πνευματωθώ, θα καταλήξω Ωμέγα στο Αλφα .
α
Ω

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Το Π και το Σ

το Π=πνεύμα
το Σ=σοφία

Π+Σ=Ψ

το διπλό σύμφωνο Π+Σ ενούμενο Παράγει_Δημιουργεί το (μονό) σύμφωνο Ψ

ΠΑΤΗΡ=ΛΟΓΟΣ+ΠΝΕΥΜΑ
ΑΛΗΘΕΙΑ=ΑΓΑΠΗ+ΣΟΦΙΑ

"ΠΝΕΥΜΑ" Ο ΘΕΟΣ-ΠΑΤΗΡ (και τους προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν"


ΤΟ ΠΝΕΎΜΑ-ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ σε μια "εσωτερική" δημιουργική έκφραση δημιουργεί την "κατάσταση" Ψ που είναι η ιδέα-αρετή του ύψους-υψηλού .

υ-Ψηλός-------------υ-ψηλά

Υ=3 ακτίνες συμπίπτουν σε ένα κέντρο-είναι το τριαδικό πνεύμα=Ισχύς-Θέληση-Φαντασία
Ψ=το μικρό ω, που είναι ο άνθρωπος-εγώ, ανΥΨούται προς τον ουρανό, αυτοπνευματούται.
η=ηθικά
λ=λογικά
α=αληθινά

το γράμμα Ψ=23ον
αντιστοιχεί στον αριθμό Ψ=23(α-ω γράμματα της ελλ. ΑΒ)

ο ΘΕΟΣ είναι η αλήθεια, η εν αγάπη+σοφία

1χΨ=23
θεός=46=2χ23 ή 2χΨ
αγάπη+σοφία=92=2χ46 ή 4χ23 ή 4χΨ
παράκλητος=115=5χ23 ή 5χΨ
πνεύμα=σοφία=παράκλητος-πνευματικό πυρ
η μήτηρ=69 = 3χ23 ή 3χΨ

ΑΒ=Α_Ω =1-24

Ψ=23 + Α= 24 =Ω

το Α_λφα είναι η Μονάς-αρχή=ο θεός(αγάπη)
το Ω-μέγα είναι η Μεγάλη Μονάς-τέλος=ο θεός(σοφία)

μεταξύ του Α=1 και του Ω=24 υπάρχουν 23 μονάδες δηλαδή ο Ψ (εν αγάπη-σοφία)

συνεπώς Α_Ψ_Ω (Α+Ψ=Ω) 

άψω=(μέλλοντας του ρήματος άπτω=ανάβω πύρ)=θα ανάψω πύρ-φως

Ψ
ψαλμός---------ψαλμωδία
ψυχή-----------ψυχαγωγία
ψάρι-α---------------ιχθύς
ψωμί------------------άρτος
ψήφος--------------ψηφίδα

Ψ=23=2+3=5

5=η εκ του θεού 5πλή αλήθεια
5=5Α=ουράνιος άνθρωπος
5=ο άνθρωπος εγώ-γήϊνος (εγώ=πεμπτουσία)

η πενταπλή αλήθεια αποκαλύπτεται εξακολουθητικά τωρα την Γ εποχή-διαθήκη που είναι η εποχή του Υδροχόου και της Ω-μέγα διαθήκης (τελευταία)

Ψ=20=Υ + 3=Γ

Γ=εποχή-διαθήκη
Υ=υδροχόος (υδρία-ύδωρ)
Ψ=τώρα (την Γ εποχή του Υδροχόου) το μικρό ω θα ψηλώσει-θα Υ_Ψ_Ω_θεί (ον) προς τον ΟΥρανόν και τον ΘΕόν

ποιός ο θεός ;
είναι ο ΩΝ !
ποιός ο διάβολος ;
είναι ο μη ων !
ποιό το σχέδιο του θεού ;
είναι το σχέδιο της επανόδου του εκπεσόντος πνεύματος του κακού-μετουσιωμένου σε καλόν πνεύμα (διαμέσου του ανθρώπου-δημιουργίας) !
ποιός ο νόμος ;
είναι ο νόμος της ανταποδόσεως-ίσης απόδοσης του καλού στις καλές πράξεις του ανθρώπου και του κακού στις κακές πράξεις του ανθρώπου (μνημων-τιμωρητής)
ποιός ο τελικός σκοπός ;
ο τελικός σκοπός του ανθρώπου(σχεδίου του θεού) είναι η Θέωσις (επιστροφή στον θεό και αποκατάσταση των πάντων κατα την προτέραν τάξη) .

ψψψψψ.
 

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

το Α και το Σ

Α=αλήθεια
Σ=σιός=Θεός

Θεός-Σιός=αλήθεια-1 +αγάπη-2 +σοφία-3

ο Θεός είναι η αλήθεια, η αγάπη-σοφία

Α=αγάπη
Σ=σοφία

Αλήθεια-Σιός=Αγάπη+Σοφία

χριστός=118

1_18= 1=Α + 18

χριστός= 118= Α+Σ=αγάπη-σοφία

Α=1+Σ=18=19=Τ

Τ=Α+Σ

Αγάπη+Σοφία=Τέλειον 

Τ=19=10=Κ=1=Α

Τ=Κ=Α= ΑΚΤ-ίς (ΣΙ--ός) (ΙΣ-χύς)

ΘΕΟΣ-ΣΙΟΣ=ΠΝΕΥΜΑ=3=1-ΙΣΧΥΣ +2-ΘΕΛΗΣΗ +3-ΦΑΝΤΑΣΙΑ

  1. ΙΣΧΥΣ-ΠΑΤΗΡ
  2. ΘΕΛΗΣΗ-ΛΟΓΟΣ
  3. ΠΝΕΥΜΑ-ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Σ+Α= σά= τα ιδικά σου (είναι ιδικά σου-Θεέ μου, η αγάπη-σοφία)

Π=πατήρ-πνεύμα (θεός)
Α=αγάπη
Σ=σοφία

Πάς=ο κάθε άνθρωπος (είναι ΑΚΤίς του Πατρός-Αγάπης-Σοφίας)

Α=1
Σ=18=1+8=9=Ι

Α=1=μονάς
18=2 εννεάδες (9+9)=πηγή των οποίων είναι η εννεάς (εννεαδική-9 μονάς-1)

η ΜΟΝΑΣ=1=Α= κατέχει τους 9 αριθμούς= εννεαδική μονάς (εννέα μονάδες-δυάδες-τράδες κλπ)

Α=Σ=1-9
αγάπη=1===Α=μονάς-μένει
σοφία=9===Ι=ισχύς=ισχύει-κατισχύει

αγάπη= εν αρχή ην ο ΛΟΓΟΣ=1 (άλφα-εν)
σοφία=Πνεύμα ο θεός=9 (ωμέγα-άπειρον)

αρχή αριθμών=1=Α τέλος αριθμών=9=Ι
αρχή γραμμάτων=1=Α τέλος γραμμάτων= 24=Ω

ΙΑ_ΑΩ

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

το Π και το Φ

το Στοιχείο-Γράμμα Π= 16ον
το Στοιχείο-Γράμμα Φ=21ον

Π=Πύρ
Φ=Φώς

Π=16 + Φ=21=37

ΩΝ=24+13=37 (ζωή=6+24+7=37)

Π+Φ=37=ΩΝ (υπάρχ-ων=ζων-ζωή)

Π+ΩΝ=ΠΝΩ=πνέω-πνοή=ΠΝΕΥΜΑ (ο ΩΝ-ΘΕΟΣ)
Φ+ΩΝ=ΦΩΝ=φωνή-εν=ΛΟΓΟΣ

Π=πύρ+ Φ=φως=ΩΝ= ΠΝΕΥΜΑ+ΛΟΓΟΣ (πνεύμα ο θεός...εν αρχή ην ο λόγος...)

φφφ...έφη...γενηθήτω φως...και εγένετω φως

πφφ...και πνεύμα θεού εφέρετο επι των υδάτων...και σκότος επι της αβύσσου

παφ παφ πούφ....

Φ=21
ΦΦΦ=3χ21=63
ΦΩΣ=21+24+18=63

ΦΦΦ...ΦΩΣ

Π_Φ+Π_Φ+Π_Φ=16+21=37χ3=111

111 ΤΡΙΑΣ_ΜΟΝΑΣ

1=Α
111=ΑΑΑ
111=123_ΑΒΓ

Α
ΑΑ
ΑΑΑ
Π=3,14
Φ=1,618

ΗΛΙΟΣ=Η (ΚΥΚΛΟΣ-ΠΑΝ)
Η=ΗΛΙΟΣ=Π=ΠΥΡ+Φ=ΦΩΣ (ΟΛΟΝ)

Η=Π+Φ =ΩΝ-ΖΩΗ

...και η ζωή ήν το φως των ανθρώπων...